توسعه اخلاقی و اجتماعی – بخش ۴

Program Picture

کافه گپ

توسعه اخلاقی و اجتماعی – بخش ۴
۱۵ آذر ۱۳۹۴

نمونه‌ھایی از اقدامات جامعه جھانی بھائی جھت توسعه اخلاقی و اجتماعی در جھان. این قسمت: “مدرسه ملل” و “دانشگاه نور”. با پارسا فنائیان و سیاوش مسعودی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه