بشارات ادیان – بخش ۷

Program Picture

کافه گپ

بشارات ادیان – بخش ۷
۱۶ آبان ۱۳۹۵

این هفته نیز گفتگوی قسمت قبل را ادامه می‌دهیم. در ادیان گذشته به موضوعاتی اشاره شده که امروزه با عقل سازگار نیستند؛ موضوعاتی همچون جا به جا شدن کوه‌ها، بازگشت مسیح بر روی ابر، شکافتن آسمان و … استاد وحید خرسندی در گپ و گفت این هفته با پارسا فنائیان، به مفهوم اصلی رجعت می‌پردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه