Program Picture

چند ثانیه با شما

سالمند آزاری
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

یکی از مشکلاتی که جوامع امروز با آن دست به گریبانه و آنچنان که باید و شاید به چشم نمیاد، مشکلی جدی اجتماعی‌ست که از نگاه عموم پوشیده است و شاید اغلب از آن به عنوان موضوعی شخصی یاد میکنن. و آن چیزی نیست جزء بد رفتاری با سالمندان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه