صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

Program Picture

چند ثانیه با شما

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد
۲۱ تیر ۱۳۹۸

کارگزاری بین المللی مربوط به توسعه، که از حقوق زنان، مردان و کودکان برای برخورداری از زندگی سالم و فرصت‌های برابر حمایت می‌کنه، این صندوق به درخواست کشورها به آن‌ها کمک می‌کنه تا خدمات بهداشت باروری و تنظیم خانواده را بر مبنای انتخاب فردی، بهتر کرده و سیاست‌های جمعیتی را در جهت توسعه پایدار، تنظیم کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه