بردگان قرن حاضر

Program Picture

چند ثانیه با شما

بردگان قرن حاضر
۰۲ شهریور ۱۳۹۷

برده‌داری نوین بر خلاف غیرقانونی بودن به شدت در دنیا در حال گسترشه و به یکی از پرسودترین تجارت‌های کنونی جهان تبدیل شده، و به عنوان یک بحران جدی بسیاری از انسان‌ها رو تهدید می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه