اصول اعتقادی آئین بهائی: وجود و توحید الوهیّت

Program Picture

پیک یزدان

اصول اعتقادی آئین بهائی: وجود و توحید الوهیّت
۰۸ مهر ۱۳۹۸

مهمترین و نخستین اصلی که در آثار حضرت بهاءالله تشریع و توضیح گشته است اصل وجود و توحید الوهیّت است. دیانت بهائی بر این اصل استوار است که خداوند، خالق انسان و جهان و روزگار است. وجود الوهیّت در حدّی است که عرفان ذات او برای احدی جز خود او امکان نمی‌یابد. حتّی مظاهر الهیّه، رسولان مستقلّ الهی نیز که حامل وحی اند در وادی عرفان ذات الوهیّت واله و سرگردانند. ولیکن همۀ وجود، چه پنهان و چه مشهود فریاد میزند «ای دل این خلق را خدائی هست». در سرشت جمیع خلق جهان، در اعماق قلوب مردمان این نداء به گوش جان شنیده می‌شود. «ای دل این خلق را خدائی هست»

نعیم شاعر حکیم و جاودانۀ بهائی در خصوص الوهیّت از جمله شعری سروده است که چند بیت آن چنین است.
ای دل این خلق را خدائــــی هست
به تو می‌گوید آسمان و زمیـــــــــــن
….
در سرشت جمیــــــــــــــع خلق جهان
….
چشم هــــر هوشمنـــــــد می‌بیند
آن سرا را تـــو سر سری مشمار
بانئی بهر هر بنـــــائی هست
خالق الارض و السّمائی هست
….
به خدا جوئــی اقتضائــی هست
….
کز پی هر عمل جزائـــی هست
کز پی ایــــن سرا سرائی هست

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه