Program Picture

کهن نگار

پیش‌گامی در طرح حکومت قانون و حکومت دموکراتیک

۲۱ تیر ۱۴۰۱

بهائیان همچنین از پیشگامان طرح بحث نیاز به قانون، حکومت دموکراتیک (مشروطه) و تشکیل مجلس بودند. آن‌ها با الهام از آثار بهائی و هدایت‌های حضرت عبدالبهاء که می‌خواستند بهائیان عامل انسجام اجتماعی در ایران باشند، تلاش نمودند تا با روحی جدید هم‌وطنان خویش را به اتّحاد و یگانگی در راه موفّقیّت حکومت مشروطه دعوت نمایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه