Program Picture

کهن نگار

تاسیس مدارس دخترانه

۱۱ تیر ۱۴۰۱

تأسیس مدارس برای دختران تنها گوشه‌ای از تلاش‌های بهائیان در مسیر رفع موانع پیشرفت زنان ایران و توان‌د‌هی آنان برای مشارکت مؤثر در اجتماع بوده است. برابری زنان و مردان برای بهائیان موضوعی ساخته و پرداختۀ غرب نبود، بلکه آن را حقیقتی روحانی و همیشگی می‌دانستند که در تعالیم حضرت بهاءالله تجلی یافته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه