هویتی که گم شده است

program picture

هویتی که گم شده است

بحران هویت گریبانگیر جامعه امروز ماست. هویت بدین معنی که من کیستم و چگونه با محیط پیرامونم در تعاملم. هویت به بعد فردی محدود نمی‌شود، چرا که هرآنچه که سبب می‌شود که ما یک جامعه را مترقی و یا عقب مانده، اخلاق‌مدار و یا غیراخلاقی، در حال پیشرفت و یا در حال سقوط، و… بدانیم بازتابی از هویت جمعی آن جامعه است. تغییرات اجتماعی در دو قرن گذشته به خصوص در دهه‌های اخیر شکاف موجود در هویت ما ایرانیان را عمیق‌تر کرده است.
عواملی همچون دین و اعتقادات، تاریخ، فرهنگ و ساختارهای اجتماعی، اقتصاد، حکومت، آموزش و پرورش، جهانی شدن، تکنولوژی، ناسیونالیسم، جغرافیا و اقوام در شکل‌گیری هویت موثرند یک بستر برای بررسی این عوامل توجه به آنها در قالب موضوع مدرنیته است که هر حزب سیاسی و یا نظریه‌پرداز اجتماعی که بخواهد نسخه‌ای برای آبادانی ایران ارائه دهد باید پاسخی برای سوالات بیشماری که در ارتباط با موضوع مدرنیته مطرح است داشته باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه