Program Picture

ماجراهای تیران و مهران

خیابان ۲۲

۲۱ مهر ۱۳۹۷

حقیقت را به درستی بازگو کن، در جستجوی سرعت و انجام کار نباش … بلکه بر درستی آن فکر کن مردم از تو نمی پرسند که در چه مدت کار را انجام داده‌ای بلکه خوبی و بی‌نقصی آن را می‌جویند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه