قسمت ۱۳
دی ۱۲, ۱۳۹۶

مفهوم نصرت و توضیح حضرت بهاءالله در این رابطه در لوح سلطان. با نوید توکلی و استاد وحید خرسندی در این قسمت از به پادشاه ایران همراه باشید.

ثبت نام در خبرنامه