قسمت ۷۸ – نقشی نو: جویبار تاریخ

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۷۸ – نقشی نو: جویبار تاریخ
۱۹ دی ۱۴۰۱

هرچند در متون مقدّس دیانت بهائى تصویری از شکل و ساختار ادارى در جامعه‌ی ایده‌آل آینده‌ی عالم به دست داده شده اما چنین نیست که در این میان اراده و اختیار بشری در رقم زدن تاریخ نادیده انگاشته شده باشد. در این گفتار در کنار برخى نکته‌های دیگر به این بحث نیز خواهیم پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه