قسمت ۷۶ – نقشى نو: مشکلات نظم کنونى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۷۶ – نقشى نو: مشکلات نظم کنونى
۰۵ دی ۱۴۰۱

پیشتر بیان کردیم که ساختار سیاسى کنونى عالم به گونه‌اى است که امکان مداخله مستقیم و سریع نهادهاى بین‌المللى یا سایر دول در امور داخلى یک کشور را غیرممکن می‌سازد. حتى زمانى که آن دولت مرتکب نقض فاحش حقوق شهروندانش شده باشد. در این گفتار پیرامون برخى مشکلات دیگر در نظام کنونى عالم سخن خواهیم گفت تا نشان بدهیم شکاف بزرگى که بین ثروتمندان و فقرا پدید آمده و نیز بحران محیط زیست نیز تا حدود زیادى منوط به ساختار سیاسى کنونى عالم است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه