قسمت ۶۹ – نقشى نو: گفتگو یا مجادله

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۶۹ – نقشى نو: گفتگو یا مجادله
۱۶ آبان ۱۴۰۱

دیدگاهى که در خصوص مواجهه با متون ادیان مختلف بیان کردند در آثار دیگر حضرت بهاءالله و هم تلویحاً در خود کتاب ایقان به عنوان الگویى براى گفتگو و دیالوگ هم ارائه شده است. الگویى که بر اساس آن هدف از گفتگو هرگز قبولاندن ایده خود به دیگرى نیست، و هم بر این اساس نیست که همه حقیقت نزد من است

news letter image

ثبت نام در خبرنامه