قسمت ۶۸ – نقشى نو: مجنون حقیقت

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۶۸ – نقشى نو: مجنون حقیقت
۰۹ آبان ۱۴۰۱

سطح نازل‌ترى از آن بینشى که در کتاب ایقان براى نحوه مواجهه با متون مقدس ادیان آموختند را در آثار دیگر براى برخورد با آراء و نظرات سایر افراد هم بیان نمودند. دیدگاهى که با تکیه بر اصل تحرى حقیقت می‌تواند تعالى و رشد تمدن بشرى را به سطوحى بس والاتر برساند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه