قسمت ۶۷ – نقشى نو: هشیارى یگانگى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۶۷ – نقشى نو: هشیارى یگانگى
۰۲ آبان ۱۴۰۱

در کتاب ایقان نه تنها هشیارى و معرفت نویى نسبت به وحدت حقیقى میان ادیان پدید می‌آورند، بلکه می‌کوشند نحوه مواجهه و برخورد متفاوتى با متون مقدس همه ادیان را در جان و ذهن مخاطب بپرورند. مواجهه‌اى که می‌تواند عالم را به آرمان صلح و یگانگى، بسى نزدیک‌تر کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه