قسمت ۶۶ – تار و پود زندگى: مرورى بر تار و پود

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۶۶ – تار و پود زندگى: مرورى بر تار و پود
۲۵ مهر ۱۴۰۱

وقوف و هشیاری که از دل نگاهى از جنس تار و پود به انسان‌ها در دل آدمى پدید می‌آید، آن‌گونه است که لحظه لحظه زندگی را معنادار خواهد نمود. چنین نگاهی نیز گرهی است که آدمی را در دیگران‌اش تا ابد زنده نگاه خواهد داشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه