قسمت ۷۰ – نقشى نو: نمودهاى گوناگون حقیقت

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۷۰ – نقشى نو: نمودهاى گوناگون حقیقت
۲۳ آبان ۱۴۰۱

بزرگترین مانع بر سر راه گفتگوى موثر آن است که ما آدمیان خود را خو نداده‌ایم به سکوت و گوش سپردنى با تمام توجه. به عنوان نمونه‌ای از این مانع، ذهنیتى که در میان پیروان ادیان نسبت به بهره بزرگتر حقیقت در متون مقدس آیین‌شان وجود دارد بسیار سبب می‌شود تا سخن «دیگرى» را با همه وجود شنوا نباشند. دیدگاهى در متون آیین بهایى شاید که بتواند بینشى براى رفع این مانع به دست بدهد

news letter image

ثبت نام در خبرنامه