قسمت ۵۶ – تار و پود زندگى: پیچیدگى مفهوم عفو

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۵۶ – تار و پود زندگى: پیچیدگى مفهوم عفو
۱۷ مرداد ۱۴۰۱

نیکویى‌ها یا زشتى‌هاى ما در حق دیگرى اثرى بر او گذاشته‌اند که دست کم از طریق همان فرد تا همیشه در عالم جاودانه خواهند ماند. هشیار شدن نسبت به ماندگارى اثر کردار و رفتار و گفتار و حتى پندار ما تبعات ژرفى خواهد داشت در این که ما مسیر زندگانى را چگونه سپرى خواهیم نمود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه