قسمت ۵۳ – تار و پود زندگی: نقاب یا حقیقت؟

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۵۳ – تار و پود زندگی: نقاب یا حقیقت؟
۲۷ تیر ۱۴۰۱

این طبع در آدمیان هست که اگر تصویر یک فرد در ذهن آن‌ها به طور ثابت و مداومی تغییر یافت تمام گذشته او را نیز بر اساس همان تصویر امروز بازتفسیر خواهند نمود، به این بهانه که او همواره این چنین بوده اما شرایط و موقعیت اجازه نمی‌داده این حالت را آشکارا به ظهور برساند. بینشى در کتاب ایقان کمک خواهد نمود تا چنین طبعى را مورد نقد قرار دهیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه