قسمت ۵۴ – تار و پود زندگى: تبعیضى در حق زمان

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۵۴ – تار و پود زندگى: تبعیضى در حق زمان
۰۳ مرداد ۱۴۰۱

به نظر می‌رسد ما آدمیان تبعیضى در حق زمان قائل شده‌ایم به گونه‌ای که آن حالتی که در بخش پایانى زندگانی یک فرد ظاهر شد را برتری می‌نهیم بر آن حالاتى که در گوشه‌های میانى یا پیشتر زندگى یک شخص بروز پیدا کرده باشد. چنین تبعیضی سبب می‌شود تا نگاه ما نسبت به آدمیان و سایر پدیده‌ها منعکس کننده واقعیت امر نبوده باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه