قسمت ۵۱ – تار و پود زندگی: در جستجوى حقیقت

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۵۱ – تار و پود زندگی: در جستجوى حقیقت
۱۳ تیر ۱۴۰۱

آن گونه‌ای از زیستن که در متون بهائی با آن به عنوان «اصل تحرى حقیقت» یاد شده شاید که بتواند فرصتى برای آدمى فراهم بیاورد تا گوشش همواره گشوده باشد نسبت به سراغ گرفتن حقیقت در هر کجا که بتوان نشانى از آن یافت. این چنین اگر باشد امکان گفتگو و دیالوگ میان آدمیان همواره گشوده خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه