قسمت ۵۰ – تار و پود زندگی: شمع‌هاى روشن

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۵۰ – تار و پود زندگی: شمع‌هاى روشن
۰۶ تیر ۱۴۰۱

در متون آثار بابى و بهائى زیاد دیده می‌شود که قضاوت‌هاى گوناگونى در حق یک فرد صادر شده باشد که آن قضاوت‌ها در ظاهر با یکدیگر ناسازگار به نظر می‌آیند. در مسیر وارسى یکى از بینش‌هاى به دست آمده از کتاب ایقان می‌توان به بینش دیگرى اندیشید که توضیح‌گر چنین مواردى باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه