قسمت ۴۵ – تار و پود زندگی: وراى کتاب ایقان

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۴۵ – تار و پود زندگی: وراى کتاب ایقان
۰۲ خرداد ۱۴۰۱

عالی‌ترین مقام در پیامبر الهى همان است که می‌توان از آن با عنوان الوهیت و ربوبیت تعبیر نمود. سخن گفتن به هر سبک و لحنى پایین‌تر از این مقام، براى پیامبر الهى منبع درد و تلخى است. خود سبک نزول کتاب ایقان از اول تا به آخر به گونه‌اى است که می‌توانست سبب تلخى‌ باشد در دل صاحب این اثر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه