شاخص‌های دموکراسی در متن رساله مدنیه – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

شاخص‌های دموکراسی در متن رساله مدنیه – بخش ۱
۰۸ مرداد ۱۴۰۱

رساله مدنیه در چه موقعیت زمانی و در چه بستر فرهنگی نگارش یافته.

گزیده‌ای از سخنرانی خانم دکتر فرح دوستدار در بیست و نهمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه