قسمت ۴۰ – تار و پود زندگی: کتاب ایقان و آثار دوران بغداد

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۴۰ – تار و پود زندگی: کتاب ایقان و آثار دوران بغداد
۲۲ فروردین ۱۴۰۱

حضرت باب در آثار پیش و هم آغاز ظهور خویش صرفاً بر اساس مقام علمى خود که از آن به عنوان بابیت تعبیر نموده بودند بیان مطلب می‌فرمودند. لحن حضرت بهاءالله در آثار پیش از اظهار امر علنى ایشان نیز نمایان‌گر تنها یک گوشه از مقامات ظهور آن حضرت بوده. از آن جا که کتاب ایقان نیز در دوران پیش از اظهار امر علنى حضرت بهاءالله نازل شده در این گفتار لحن این کتاب را بر اساس بینش این چند گفتار گذشته وارسى خواهیم نمود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه