قسمت ۳۶ – تار و پود زندگى: تصدیق مقام بابیت

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۳۶ – تار و پود زندگى: تصدیق مقام بابیت
۱۶ اسفند ۱۴۰۰

مراد و مقصود از عنوان باب نزد شیخیه همان باب علم بود و تاملى در تاریخ سال‌هاى اول ظهور حضرت باب نشان می‌دهد که براى یافتن باب به دنبال همین ویژگى تعیین‌کننده بودند که براى آن هم معناى خاصى قائل بودند. ملا على و عبدالخالق یزدى هم در جستجویشان براى باب از این قصه مستثنی نبودند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه