قسمت ۳۷ – تار و پود زندگى: علم و قدرت پیامبر الهی

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۳۷ – تار و پود زندگى: علم و قدرت پیامبر الهی
۲۳ اسفند ۱۴۰۰

ظهور پیامبران الهى داراى مقام‌هاى گوناگونى است که تمیز و تفکیک میان آن‌ها می‌تواند ما را به فهم نیکوتر پدیده دیانت رهنمون سازد. در این گفتار به طور مختصر معرفى‌اى خواهیم داشت پیرامون مقام علم که تعالیم حکیمانه در ظهور پیامبران باشد و شأن قدرت که عبارت است از نفوذ قوه ظهور در همه هستى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه