حکمت خسروانی و رموز شاهنامه در آثار حضرت عبدالبهاء – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

حکمت خسروانی و رموز شاهنامه در آثار حضرت عبدالبهاء – بخش ۱
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

شمه‌ای از آموزه‌های حکمت خسروانی ایران باستان که در داستان‌های شاهنامه بازتاب یافته عبارتند از اصالت نور، غلبه نور بر ظلمت، فر ایزدی و پرتو و استمرار آن، خرد و خردگرایی، تساوی و کرامت انسان‌ها، ترک تقالید و تعصبات، مقام شامخ زن، راست‌گویی مطلق، مذمت خودستایی، غرور و چاپلوسی، نکوهش ایستایی و ستایش نوگرایی و بهار معنوی است.

گزیده‌ای از سخنرانی مهندس موژان خادم در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه