ویژگی‌‌ها و معیارهای شریک زندگی

Program Picture

اتاق مشاوره

ویژگی‌‌ها و معیارهای شریک زندگی
۲۴ شهریور ۱۳۹۹

در ادامه‌ اتاق مشاوره‌ هفته‌ قبل، داستان این قسمت مربوط است به دختری ۲۶ ساله که مطمئن نیست شریک آینده‌ زندگی‌اش چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه