Program Picture

بولتن

شجاعت
۰۷ اسفند ۱۳۹۹

شجاعت.

۱- شجاعت چیست؟ شجاع کیست؟ آیا اگر بترسیم نمی‌توانیم شجاع باشیم؟ آیا شجاعان هیچ‌گاه نمی‌ترسند؟ شجاعت را می‌توان آموخت؟ می‌توان آموزش داد؟ یک آدم ترسو می‌تواند کودکی شجاع تربیت کند؟ در بولتن امروز با بعضی از جنبه‌های موضوع شجاعت آشنا می‌شوید.

۲- امروز اولین روز از ایام هاء یا روزهای بخشش برای بهائیان جهان است. اولین برنامه ویژه در این مورد در بولتن امروز پخش می‌شود. سه تای دیگر را روزهای آینده خواهید شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه