زیربنای تحولات سازنده اجتماعی: نقش فرد، جامعه و مؤسسات – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

زیربنای تحولات سازنده اجتماعی: نقش فرد، جامعه و مؤسسات – بخش ۲
۳۰ بهمن ۱۴۰۰

اگر در گذشته ادیان بزرگ جهان از جمله نیروهای محرکه تحولات اجتماعی بودند پس چرا در عصر حاضر دین به عنوان عامل مؤثری در شکل دادن زندگی جمعی نوع انسان کنار گذاشته شده است.

گزیده‌ای از سخنرانی جناب دکتر فریدون جواهری در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه