زنگوله بستن به گردن گربه

Program Picture

قصه‌ها

زنگوله بستن به گردن گربه
۱۶ خرداد ۱۴۰۰

روزی موش‌ها جمعیِتی بسیار مهم آراستند و موضوع انعقاد آن مجمع صلح با گربه بود. پس از مذاکرات طولانی و پرحرارت بالاخره تصمیم بر آن گرفتند که …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه