Program Picture

بارقه‌های امید

قسمت دوم
۱۶ بهمن ۱۴۰۲

یک راهنماى جوان پس از جلب موافقت اهالى یک روستا، موفق به تشکیل یک گروه از نوجوانان در آن محل می‌شود. این گروه به منظور رشد فردى و اجتماعى اعضاء تشکیل شده، بنابراین در اولین جلسه هر یک از اعضاء اهداف و انتظاراتى را که دوست دارند در این گروه به آن برسند، اظهار می‌کنند. بعد با راهنمایى راهنماى جوان، چند هدف مشترک بر اساس نظرات ابراز شده براى گروه تعیین می‌شود.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه