Program Picture

بارقه‌های امید

قسمت سوم
۲۳ بهمن ۱۴۰۲

نوجوانان شرکت‌کننده در این گردهمایى، ابتدا اهداف سه‌گانه تعالى مادى، خدمت و تفریحات سالم را که با مشورت همدیگر براى گروه‌شان تعیین کرده بودند، مرور می‌کنند و بعد درباره این بیان حضرت بهاءاللّه که می‌فرمایند: «هر بامدادتان را بهتر از شب قبل و فردایتان را نیکوتر از روز پیشین سازید» صحبت می‌کنند. در ضمن، مشکل یکى از نوجوانان شرکت‌کننده نیز مطرح می‌شود.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه