Program Picture

پاراگراف

جهانی شدن
۰۳ تیر ۱۴۰۰

این جهانی شدن می‌تواند چیزهای بهتری هم همراه خودش بیاورد. ما می‌توانیم مرزهای میان‌ خود را برداریم. مرزهایی که سال‌ها باعث درگیری و جنگ بودند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه