Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۲۰
۱۶ بهمن ۱۳۹۹

بیانی از شوقی ربانی، ولی امر دیانت بهائی درباره علت نزدیک‌تر شدن جوامع انسانی به یکدیگر. بیانی دیگر از ایشان درباره عدم موفقیت اصل تفاهم متقابل و طرح‌های عمومی تعاون و تعاضد. و نیز در بیاناتی دیگر به نقد خودکفایی ملت‌ها پرداخته. چند نمونه از اهداف دیانت بهائی را توضیح می‌فرمایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه