Program Picture

فراسوی فرهنگ رقابت

قسمت ۹
۱۴ بهمن ۱۳۹۶

– بررسی جزء سوم از فرهنگ رقابت. بخش حقوقی.
– آیا همچون بخش‌های سیاسی و اقتصادی در بخش حقوقی هم ممکن است بعضی تئوری‌ها دقیق نباشند؟
– آیا در بخش حقوقی موضوع اخلاق در نظر گرفته می‌شود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه