ظهر تبریز

ظهر تبریز

عالی‌ترین و مرتفع‌ترین جای، اوست …
پای مبارک معشوق به شهر تبریز رسید …
محبت و رأفت حضرت باب در دل‌های حقیقت جو جوانه زد … اما تقدیر، تاریخ بهايی را طور دیگری رقم زد …

عالی‌ترین و مرتفع‌ترین جای، اوست …
پای مبارک معشوق به شهر تبریز رسید …
محبت و رأفت حضرت باب در دل‌های حقیقت جو جوانه زد … اما تقدیر، تاریخ بهايی را طور دیگری رقم زد …

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه