Program Picture

ظهر تبریز

قسمت ۲
۱۹ تیر ۱۳۹۷

دود حاصل از شلیک ۷۵۰ گلوله تمام سربازخانه تبریز را فرا گرفت و همه در بهت و ناباوری!!! سیّد باب فرمودند: من آن ظهور موعودی هستم که آسمان کمتر مثل او را دیده … سیصد و سیزده تن، خود را فدای من نمودند اما شما تنها ایستاده و مشاهده می‌کنید …

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه