Program Picture

ظهر تبریز

قسمت ۱
۱۸ تیر ۱۳۹۷

بازار ارومیه مملو از شوق و شعف برای دیدن معشوق بود … معشوقی که رأفت و مهربانیش در دل همه جای داشت و مردم با دیدن اسب چموش ملک قاسم میرزا که به آرامی در رکاب سیّد باب بود، باور این حقّانیّت برایشان به مرتبه والاتری رسید … امیر کبیر می‌اندیشید که این محبوبیّت فتنه‌ای است که حکومت را تهدید می‌کند و در پی اعدام و قتل ایشان بود …

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه