Program Picture

سپهر سخن - فصل ۴

قسمت ۲۵ و آخر
۰۶ خرداد ۱۳۹۹

حضرت ولی امرالله می‌فرمایند: به موازات این فساد و تدنی روز افزون در امور بشری که اکنون در خارج از نطاق امرالله در نهایت و شدت ظاهر و آشکار است، و جمیع این اوضاع اضطرابات و تشنجات قرون اولیه دور مسیحیت را که با وضعی محدودتر و خفیف تر دامن‌گیر امپراتوری حابط و ثابت آن عصر شده بود به خاطر می‌آورد. امر الهی در اثر ازدیاد روابط و تکثیر و تقویت موسسات نظم جهان آرای ربانی، در سیر ترقی و تکامل بوده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه