Program Picture

زیستن از نو

پیام
۳۱ شهریور ۱۳۹۵

برای بسیاری از اقلیت‌ھای مذھبی علی رغم ھمه توانایی‌ھایشان نابرابری‌ھای اجتماعی می‌تواند سدی غیر قابل نفوذ باشد. سدی که وقتی از سر راه برش داری، موفقیت‌ھای بسیاری را به ھمراه می‌آورد. زندگی پیام از این داستان می‌گوید.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه