Program Picture

زیستن از نو

دلارام
۱۷ شهریور ۱۳۹۵

او با عکس‌هایش زندگی می‌کند. دلارام را می‌گویم که در این برنامه زیستن از نو روایت زندگی را از خلال تصاویر و خاطراتش برایمان تعریف کرده.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه