Program Picture

زیستن از نو

بابک
۲۴ شهریور ۱۳۹۵

بابک با عشق زندگی کرده. او در پناه این ودیعه خداداد که در ایران جرم دانسته شده مسیر زندگی خود را ساخته و از همین راه کرامتش را بازیافته. زندگی او را در این زیستن از نو دنبال کنید.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه