زیستن از نو

زیستن از نو

زیستن از نو روایت ساده زندگی کسانی است که تسلیم ناملایمات زندگی نمی‌شوند و اجازه نمی‌دھند موانع ناخواسته سد راه رسیدن آن‌ھا به آرزوهایشان شود. روایت آن‌ھا آنقدر آشناست که گویی خود ما به جای آن‌ھا زندگی‌شان را تجربه کرده‌ایم.

زیستن از نو روایت ساده زندگی کسانی است که تسلیم ناملایمات زندگی نمی‌شوند و اجازه نمی‌دھند موانع ناخواسته سد راه رسیدن آن‌ھا به آرزوهایشان شود. روایت آن‌ھا آنقدر آشناست که گویی خود ما به جای آن‌ھا زندگی‌شان را تجربه کرده‌ایم.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه