زنان و استقرار صلح جهانی

Program Picture

خبرنگار

زنان و استقرار صلح جهانی
۱۸ خرداد ۱۴۰۱

گفتگو با: آقای داریوش لمیع، پژوهشگر مسائل اجتماعی و تاریخی.
مشارکت زنان در مسیر استقرار صلح، از اصول پایه‌ای و انکارناپذیر است که حضرت عبدالبهاء تحقق آن را نوید داده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه