روز جهانی آزادی مطبوعات

Program Picture

این روزها

روز جهانی آزادی مطبوعات
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

تم امسال سازمان یونسکو برای روز جهانی آزادی مطبوعات «اطلاعات به عنوان یک خیر‌ عمومی» و ارتقاء اصول مهمی چون شفافیت و توانمند سازی افراد هست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه