Program Picture

پیشگامان

دکتر ایرج ایمن

۱۷ شهریور ۱۳۹۹

در این برنامه ما به معرفی جناب دکتر ایرج ایمن پرداختیم. او از پیشگامان روانشناسی و تربیت نوین در دهه سی خورشیدی است و از نزدیکترین شاگردان مرحوم دکتر محمد باقر هوشیار بود. او پس از تحصیلات عالی در خارج، به ایران بازگشت و مشغول خدمات بزرگی در زمینه روانشناسی سازمانی و سنجش افکار عمومی گردید و یکی از پایه گذاران تحقیقات بنیادی در زمینه علوم تربیتی و سازمانی است. او همچنین مؤسس و رئیس مؤسسه ملی روانشناسی در ایران بوده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه