Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره‌ برابری جنسیتی
۲۳ آبان ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی، درباره‌ برابری جنسیتی گپی می‌زنیم. سهند برامون توضیح میده که تغییرات فرهنگی که در سطوح اقتصادی و سیاسی‌ِ جامعه رخ میده چقدر در راه دستیابی به برابری جنسیتی تاثیرگذاره.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه